Όροι Χρήσης  1. Η εταιρία «EURIMAC A.E.»  (η «ΜΑΚΒΕΛ») δημιούργησε και διαχειρίζεται (μέσω τρίτων συνεργατών της) τον ιστότοπο www.makvel.gr (ο «Ιστότοπος»), η χρήση του οποίου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους χρήστες & επισκέπτες αυτού (ο «Χρήστης») σχετικά με την ΜΑΚΒΕΛ, τη δραστηριότητά της και τα προϊόντα της.
  2. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους η ΜΑΚΒΕΛ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί οποτεδήποτε & χωρίς προειδοποίηση, ενώ η χρήση του Ιστότοπου προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών από τον Χρήστη, όπως κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου διέπεται από ειδικότερους όρους, αυτοί θεωρούνται ως ένα ενιαίο σύνολο με τους παρόντες, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι της κάθε υπηρεσίας.
  3. Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του και τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, που του επιτρέπουν την πρόσβαση στον Ιστότοπο, τον οποίο επισκέπτεται με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Ο Χρήστης υποχρεούται να κάνει σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστότοπου και να τηρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, υποχρεούται δε να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του.
  4. Η ΜΑΚΒΕΛ καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο του Ιστότοπου να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένο, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι του Χρήστη ή τρίτου για οποιασδήποτε φύσης ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών αυτού ή που προκαλείται ή σχετίζεται με τον Ιστότοπο ή το περιεχόμενό του.
  5. Επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα, σήματα, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, γραφικά, κείμενα και οτιδήποτε άλλο εμφανίζεται και περιέχεται στον Ιστότοπο, αποτελούν προστατευόμενα κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΜΑΚΒΕΛ ή τυχόν τρίτων συνεργατών της. Απαγορεύεται ρητώς στον Χρήστη οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον Ιστότοπο.
  6. Οι σύνδεσμοι (links), που βρίσκονται στον Ιστότοπο, πιθανόν να μεταφέρουν τον Χρήστη εκτός αυτού, σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την ΜΑΚΒΕΛ. Στην περίπτωση αυτή, η ΜΑΚΒΕΛ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τα περιεχόμενα αυτών.
  7. Η ΜΑΚΒΕΛ δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), τυχόν προσωπικά δεδομένων του Χρήστη, που αυτός οικειοθελώς θα δηλώσει και θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων αυτού ή/και άλλως κατά την χρήση του Ιστότοπου, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της προσήκουσας λειτουργίας αυτού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Ιστότοπου καθιδρυόμενης σχέσης. Κάνοντας χρήση του Ιστότοπου κάθε Χρήστης παρέχει στην ΜΑΚΒΕΛ, ως υπεύθυνη επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του, η τελευταία να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα τυχόν δηλωθέντα στοιχεία του για τον ανωτέρω σκοπό. Περαιτέρω, η ΜΑΚΒΕΛ δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται για την καλύτερη λειτουργία του Ιστότοπου και εξυπηρέτηση της δια αυτού καθιδρυόμενης σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ΜΑΚΒΕΛ ή για την εκτέλεση έρευνας αγοράς για λογαριασμό της. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε Χρήστης έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΜΑΚΒΕΛ δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, που έχει δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης μέσω του Ιστότοπου με τον ιστότοπο του τρίτου.
  8. Τα υποδείγματα αιτήσεων, που τυχόν περιέχονται στον Ιστότοπο καθώς και οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προβάλλονται σ’ αυτόν δύνανται να αντικατασταθούν / τροποποιηθούν / καταργηθούν οποτεδήποτε από τηνΜΑΚΒΕΛ κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ο Χρήστης απαγορεύεται να τροποποιεί ή/και παραποιεί τα υποδείγματα των εν λόγω αιτήσεων, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια, ηΜΑΚΒΕΛ διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί κατά του Χρήστη και τυχόν άλλων υπευθύνων αξιώνοντας την αποκατάσταση κάθε ζημίας της.
  9. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
  10. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποιοσδήποτε μπορεί να απευθύνεται στη ΜΑΚΒΕΛ & στο τηλ. 23410-72164